Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Säännöt

 
West Coast Agility Team ry:n säännöt
 
1 § YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA
 
1. Yhdistyksen nimi on West Coast Agility Team ja sen kotipaikka on Pori.  
2. Yhdistys voi pyrkiä jäsenyhdistykseksi tarkoituksensa ja toimintansa mukaisiin yhdistyksiin kuten Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:hyn ja sen alaisiin yhdistyksiin tai liittoihin. Yhdistys voi tarvittaessa liittyä myös valtakunnallisiin urheilujärjestöihin tai -liittoihin.
3. Yhdistyksen kielenä on suomi
 
 
2 § TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU
 
1. Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja ylläpitää Porin seudulla koiranomistajien keskuudessa agility-urheilua ja koiraharrastusta.  
2. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
-  järjestää jäsenilleen agility-koulutusta.  
- hankkii toimintaan tarvittavia välineitä
- järjestää sekä virallisia että epävirallisia agility-kilpailuja, tottelevaisuuskokeita, näyttelytä, näytöksiä, kursseja, juhlia ja muuta vastaavaa toimintaa.
- toimii yhdessä muiden agilityä harrastavien yhdistysten ja harrastajien kanssa sekä ylläpitää yhteyksiä muihin koirayhdistyksiin 
3. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi, hankittuaan tarvittaessa asianmukaisen luvan  
- ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
- järjestää kilpailuja, kokeita, näyttelyitä ja näytöksiä
- järjestää rahankeräyksiä ja arpajaisia
- omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta
- periä erillisiä maksuja yhdistyksen esteiden ja harjoituspaikkojen käytöstä 
4. Yhdistyksen tarkoituksena ei saa olla voiton tai muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen siihen osallistuville yksityishenkilöille.  
 
3 § JÄSENET
 
1. Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä yksityiset henkilöt, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen ja sen säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Yksityinen henkilö voi olla varsinainen, perhe- tai kunniajäsen. Perhejäseneksi hyväksytään varsinaisen jäsenen kanssa samassa taloudessa asuva puoliso, avopuoliso, sisarus tai lapsi.  
2. Hallitus voi evätä jäseneksi pääsemisen ilman perusteluita.
3. Yhdistyksen hallituksen ehdotuksesta voidaan sen kunniajäseneksi kutsua henkilöitä, joille yhdistys tahtoo osoittaa erikoista kunnioitusta ja kiitollisuutta. Ehdotus alistetaan yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi, jolloin päätökseen vaaditaan vähintään kolme neljäsosa (3/4) annetuista äänistä.  
4. Kunniajäsenellä on samat oikeudet kuin varsinaisilla jäsenillä, mutta he ovat vapaat kaikista jäsenmaksuista.
 
 
4 § JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN
 
1. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.
2. Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittua jäsenyyden ehtoja.
3. Eronneella tai erotetulla jäsenellä ei ole oikeutta yhdistyksen varoihin tai omaisuuteen.
5 § LIITTYMIS- JA JÄSENMAKSU
 
1. Varsinaiselta ja perhejäseneltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää yhdistyksen vuosikokous.
 
6 § HALLITUS
 
1. Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuodeksi kerrallaan vuosikokouksessa valittu puheenjohtaja ja 3-5 muuta varsinaista jäsentä sekä kaksi varajäsentä.
2. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai sen ulkopuolelta sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
3. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. 
4. Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä ja lisäksi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä.
5. Kaikki äänestykset, joista ei erikseen ole säädetty, ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä.
6. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
7. Hallituksen tehtävänä on edustaa yhdistystä, tehdä sitoumuksia, kantaa ja vastata yhdistyksen puolesta, valvoa yhdistyksen ja sen jäsenten toimintaa, pitää jäsenluetteloa, sääntöjen mukaisesti hoitaa yhdistyksen asioita sekä vastata yhdistyksen varojen hoidosta. Hallituksella on myös tiedotusvelvollisuus jäsenille.
 
7 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
 
1. Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja kaksi aina yhdessä.
 
8 § TILIKAUSI JA TILINTARKASTUS
 
1. Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
2. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta, joiden on palautettava tilit oman lausuntonsa ohella hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.
 
9 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET
 
1. Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammimaaliskuussa.
2. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 30 kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.
3. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Kokouksissa ei voida käyttää valtakirjaa.
4. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä.
5. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
6. Jos joku läsnä olevista vaatii, tulee vaalin tapahtua suljettuna lippuäänestyksenä.
 
10 § YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN
 
1. Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään 7 vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, jäsentiedotteella, yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai sähköpostiviestillä jäsenen ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.
 
11 § VUOSIKOKOUS
 
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
 
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Hyväksytään kokouksen esityslista
5. Esitetään tilinpäätös, hallituksen laatima vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis-, jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle.
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut varsinaiset jäsenet sekä varajäsenet.
9. Valitaan yksi (1) tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut, hallituksen esittämät tai yhdistyksen jäsenten viimeistään neljätoista (14) päivää ennen kokousta hallitukselle kirjallisesti esittämät asiat.
 
12 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN
 
1. Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tulessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.
 
13 § MUUT SÄÄNNÖT
 
1. Sen lisäksi, mitä näissä säännöissä on määrätty, noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain määräyksiä
2. Tarpeen vaatiessa voi yhdistyksen kokous näiden sääntöjen ja yhdistyslain puitteissa vahvistaa noudatettaviksi yhdistyksen sisäistä toimintaa koskevia säädöksiä.
 
MUITA SISÄISIÄ TOIMINTAA KOSKEVIA SÄÄDÖKSIÄ
 
Jokaisella yhdistyksen agilitya harrastavalla jäsenellä tulee olla voimassaoleva lisenssi, A-, B- tai C-lisenssi 1.5.2010 alkaen.
 
• Päätetty yhdistyksen kokouksessa 20.2.2010